Työnohjauksen helmiä

Mielen liekin malliin

Jokaisella on omat ammatilliset vahvuutensa ja erityiset mielenkiinnon kohteensa - niin myös minulla työnohjaajana! Tutustu ajatuksiini psykologisen turvallisuuden vahvistamisesta sekä vastuullisuudesta työnohjauksen aiheina.

Työnohjauksella kohti onnistumista ja innostumista

Nopeutuvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa muutos on osa jokaisen ihmisen arkea. Työelämä kysyy joustavuutta ja jatkuvaa uudistumista niin asenteissa, ajatuksissa kuin toimintatavoissa. Työyhteisön yhteisessä sävelessä ja rytmissä pysyminen edellyttää jokaisen työpanosta. Vahva ammatillinen itsetuntemus, tietoisuustaidot ja luopumisen taidot ovat tärkeässä osassa onnistumista.

Ravitseva tunneilmasto sekä työhön sitoutuneisuus ovat monen menestyvän organisaation ytimessä. Näitä voidaan rakentaa vahvistamalla luottamusta, vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä kirkastamalla sisäistä motivaatiota ja työn merkityksellisyyden kokemusta. Kun työyhteisössä vallitsee psykologinen turvallisuus, työssä uskalletaan paitsi innostua ja onnistua myös nostaa esiin haasteita ja oppia virheistä.

Työnohjauksen avulla voidaan vahvistaa psykologista turvallisuutta työpaikalla. Turvallinen ilmapiiri on erinomainen kasvualusta onnistumiselle ja innostumiselle. Kun koemme työssä olevamme hyväksyttyjä kokonaisina ihmisinä, meidän on helpompaa olla oma itsemme vahvuuksinemme ja heikkoine kohtinemme. Silloin uskallamme tuoda esiin kokemuksiamme, mielipiteitämme ja ideoitamme ilman pelkoa mitätöinnistä tai hylkäämisestä. Aito yhteinen viisaus ja ymmärrys muodostuvat, kun opimme ja oivallamme toisiltamme.

Voisinko työnohjaajana tukea yritystänne toteuttamaan onnistunutta ja innostunutta arkea? Oivalluttava ja ratkaisusuuntautunut työotteeni sopii tähän erinomaisesti, olipa kyse ilmapiirin uudistamisesta, yhteisen suunnan vahvistamisesta tai perustyön käytäntöjen kirkastamisesta.

Työnohjauksella kohti vahvempaa vastuullisuutta

Vastuullisuus, kestävä kehitys ja eettinen toimintakulttuuri ovat yrityksen tärkeitä menestystekijöitä, niin asiakkaiden ja muiden sidosryhmien näkökulmasta kuin sisäisesti sitoutuneen, hyvinvoivan henkilökunnan näkökulmasta.

Vastuullisuuden kokonaisuus sisältää ympäristövastuun lisäksi myös taloudellisen sekä sosiaalisen vastuun osa-alueet. Vastuullisuus kaikilla osa-alueilla pohjautuu yrityksen arvoihin, yrityskulttuuriin, toimintatapoihin ja päätöksentekoon. Vastuullisuuden toteutumiseen käytännön tekoina tarvitaan jokaisen työntekijän ymmärrystä, motivaatiota ja työpanosta. Jokaisella työntekijällä on omassa työtehtävässään mahdollisuus vaikuttaa.

Työnohjauksen avulla voidaan kirkastaa ajattelu- ja toimintatapoja kaikkiin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyen. Koen erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden edistämisen olevan vahvasti työnohjauksen maastoa.

Voisinko työnohjaajana auttaa vahvistamaan yrityksenne vastuullisuusaskelia? Valitse inhimillisen ja vastuullisen työelämän edistämisen teemoihin kumppaniksi työnohjaaja, jolle nämä aiheet ovat sisäänkirjoitettuna oman yrittäjyyden perusarvoihin.

Elina Lilja
työnohjaaja & lyhytterapeutti

suuntana ratkaisut, voimavarat ja ammatillinen itsetuntemus

Puh. 040-503 3154
mielenliekki@gmail.com

Vastaanottotilani löydät Hauhon kylältä. Palvelu pelaa joustavasti myös verkossa, asiakkaan tiloissa sekä luovasti luontoympäristössä.